Dansk-historie-opgaven

Vær i nedenstående opmærksom på, at der ofte er relevante oplysninger, hvis du klikker på linket i venstre spalte!

1.g-opgaven i dansk og/eller historie er den første af de større opgaver, der skal skrives i det samlede gymnasieforløb:
 
1.g
6. - 7. juni 2011
 
1.g-opgaven (DHO)
dansk og/eller historie
 
2.g
28. - 29. april 2012
Studieretningsopgaven (SRO)
to studieretningsfag
 
3.g
uge 47 - 48  2012
Studieretningsprojektet (SRP)
to fag:
ét studieretningsfag på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau
 
UVMs vejledning
 
På s. 22-23 finder du undervisningsministeriets vejledning til dansk-historie-opgaven.
 
ÅSG om da-hi-opg
 
På skolens hjemmeside under Undervisning > UV-håndbog > dansk-historieopgavefolder finder du ÅSG's vejledningshefte til dansk-historie-opgaven. Læs den grundigt igennem, før du gør ret meget andet!
 
Værktøjskassen K(l)ik i Værktøjskassen eller på skolens web under Undervisning > UV-håndbog > Skriftlige opgaver > Minileksikon, hvis du er usikker på, hvad nogle centrale begreber (analyse, fortolkning etc.) egentlig betyder.
 
Tidsplan
 
Her kan du se en overordnet ramme for forløbet indtil skrivedagene (uge 47).
 
Opgavens omfang
 
Opgaven skrives individuelt og har et omfang på max. 10 sider,
ekskl. forside, resumé, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, bilag.
En normalside er 2400 tegn, dvs. bogstaver, tegn og mellemrum.
 
Valg af fag og område Du vælger selv det/de fag, som opgaven skal skrives i. Du vælger i samråd med vejleder/vejledere (som er din dansk- og historielærer) område for opgaven.
Det område, som du vælger umiddelbart herefter efter aftale med faglæreren, skal have tilknytning til undervisningen i faget og hermed det gennemgåede stof. Afgrænsningen af området skal dog samtidig sikre, at væsentlige dele af besvarelsen ligger uden for gennemgået stof. Flere fra klassen kan vælge samme område, men skal have forskellige problemformuleringer.
Vælger du at skrive en tværfaglig opgave, skal teorier og metoder fra begge fag indgå i opgaven.

Vejledningen til historie – og danskfaget siger følgende:
En opgave i både historie og dansk bør indeholde historiefaglige synsvinkler som f.eks. kildekritik, en udviklingsdimension el. samfundsdimension.
Ved inddragelse af f.eks. litterære værker skal både tekstanalyse og teori og metode til analyse af historiske problemstillinger i litteraturen tages i anvendelse.
 
Opgave i dansk alene Opgaven er en formidlingsopgave, hvis centrale område er tekstanalyse. Læs mere på linket her til venstre.
 
Opgave i dansk og historie
 
Klik her, hvis du vil læse nærmere om at skrive en tværfaglige opgave i dansk og historie.
Opgave i historie
 
Snak med historielæreren!
1b og danskområder
 
Se klasseliste med områder for 2010b her.
Materialesøgning Hvor kan man finde egnet materiale til hjælp for opgaven?
Et egnet sted til sekundær litteratur om rigtig mange værker er
Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
 
Litteraturforslag
 
Er du helt på bar bund med, hvad du kunne tænke dig at skrive om i dansk, så klik her, hvor du finder konkrete litteraturforslag til forskellige perioder. Du kan ligeledes gå ind under oversigten over Perioder på dansksitet og dér finde læseforslag til de områder, vi har arbejdet med i dansk indtil nu. Læs også selv i Litteraturens Veje for at få gode ideer!
 
Vejledning
 
Til den samlede proces (vejledning og retning af opgaven) er der afsat 1,5 time pr. elev/pr. lærer. Til eleverne er der i alt afsat 15 elevtimer.
Det betyder for læreren, at jo mere tid der bruges på vejledning, des mindre tid er der til at rette opgaven. Da der ikke er afsat egentlig undervisningstid til vejledning, foregår den derfor mestendels uden for undervisningstiden.
Som udgangspunkt har hvert fag tre lektioner til:
1. introduktion (uge 15)
2. udformning af problemformulering (uge 21) og
3. vejledning af elever (uge 21 -22).
I årets sidste dansklektioner vil vi endvidere arbejde med det valgte emne, krimier.


I vejledningen indgår som minimum følgende:
Elev og vejleder udarbejder i fællesskab en problemformulering inden for området. Problemformuleringen skal indeholde flere taksonomiske niveauer (redegørelse, analyse/fortolkning, diskussion, vurdering, perspektivering).
 
Arbejdsgrupper
 
- vil blive nedsat, når I alle har valgt fag og bestemt jer for en tekst.
Disposition
 

Inden de to skrivedage er det oftest en god idé at have afleveret enkelte 'forarbejder' til gennemsyn hos læreren. Et sådant forarbejde kan være en skitse til en disposition:
Hvordan vil det være hensigtsmæssigt at bygge opgaven op?
Hvilke hovedafsnit skal den bestå af?
Hvordan kan opbygningen få opgaven til at fremstå som en helhed med en progression (dvs. at der fornemmes en logisk sammenhæng mellem afsnittene, således at afsnit 1 er en forudsætning for 2 osv.?
 

Problemformulering
 
Hvordan skal en problemformulering se ud? Afgrænsningens kunst kan være vanskelig, og hvordan finder man fokus? Se eksempler og opgaver til arbejdet med at lave problemformulering her.

Dansk og/eller historielæreren aftaler et tidspunkt for aflevering af et udkast til problemformulering som udgangspunkt for drøftelse af den endelige problemformulering, der skal være godkendt af vejlederen senest to uger før opgavens aflevering, dvs. senest onsdag den 25. maj 2011.
 
Taksonomier I arbejdet med skr. opgaver kan det ofte være nyttigt at gøre sig klart, på hvilket niveau man skal arbejde. Læs her om Blooms taksonomier.
 
Krav til kompetencer Hvilke faglige krav og grundlæggende skrivekompetencer skal du honorere?
 
Formelle krav til opgaven
 
Finder du på skolens web under Undervisning > UVhåndbog > Skriftlige opgaver > Minileksikon
- og ved at klikke her til venstre!
 
Evaluering
 
Hver elev/gruppe får en skriftlig vurdering af deres opgave på et A4-ark, der munder ud i en standpunktskarakter. Se eksempler på en sådan ved at klikke til venstre.
 
Snyd, mødepligt og sygdom
 
Snyd ikke dig selv! Læs her om konsekvenser og sanktioner, hvis du springer over, hvor gærdet er lavest. Husk altid at angive dine kilder! Vær omhyggelig med din litteraturliste! - og tænk så selv!
 
Undervisningsplan Tekster, vi har læst indtil nu, og som du kan tage afsæt i, finder du på Ludus under Studieplan.
 
AF
01. maj 2015